تصفح

Comune di
Codogné
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

09/04/2021     Refezione Scolastica
MENU MESE DI APRILE 2021

menu aprile 2021

04/03/2021     Refezione Scolastica
ATTESTAZIONE SPESA MENSA SCOLASTICA 2020

ALL'INTERNO DELLA SEZIONE "COMUNICAZIONI" (accedere con password) E' POSSIBILE SCARICARE LA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE RICARICHE ESEGUITE PER LA MENSA SCOLASTICA NELL'ANNO 2020

05/10/2020     Refezione Scolastica
ISTRUZIONI per effettuare RICARICA

COME EFFETTUARE LA RICARICA

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى